ประวัติบริษัท วิชาการ ดอทคอม จํากัด

เว็บไซต์วิชาการดอทคอม เริ่มดําเนินการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2543 (รวมเป็นระยะเวลา 14 ปี) โดยนักเรียนทุนโครงการ พสวท. 3 ท่าน อันประกอบด้วย
1. ผศ.ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผศ.ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร. พิเชษฐ กิจธารา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์ ของวิชาการ ดอทคอม

จุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความรู้ และกระตุ้นความสนใจ โดยเป็นสื่อกลางความรู้ที่น่าสนใจ และเป็นสื่อกลางในการกระจายความรู้ ผ่านไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศอยางทั่วถึง

หวังกระตุ้นในนักเรียน นักศึกษา อาจารยและผู้ที่สนใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

เป้าหมาย ของวิชาการ ดอทคอม

1.ลดช่องว่างทางการศึกษาไทยและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

2.สนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ ให้เด็กนักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน

3.กระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจและตื่นตัวในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.เป็นเครือข่ายทางวิชาการให้กับสาธารณชน

5.เป็นสื่อกลางให้นักวิจัยและนักวิชาการรุ่นใหม่ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน

6.เป็นพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกความคิดเห็น ถามคำถามและฝึกฝนวิชาความรู้

กลุ่มเป้าหมายหลัก ของวิชาการ ดอทคอม

    > กลุ่มนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ 64%
   > กลุ่มคร ู/อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย 36%

มีอะไรบ้างใน วิชาการ ดอทคอม

1. บทความ เป็นศูนย์รวมบทความด้านวิชาการที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ อ่านง่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จากหลากหลายสาขาวิชา

2. ข่าว เป็นช่องทางในการนําเสนอข่าวสาร ข่าววิทยาศาสตร์ การค้นพบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากทุกมุมโลกมีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้

3. ทุนการศึกษา เป็นศูนย์รวมข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งทุนสำหรับนักเรียน, นักศึกษา และสำหรับบุคคลทั่วไป

4. โครงงาน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ และรวบรวม โครงงานต่างๆ ไม่วาจะเป็นโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

5. มุมครู เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา ข่าวรับสมัครครู พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคการเรียนการสอน

6. ข้อสอบ เป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลข้อสอบและแบบฝึกหัดออนไลน์ โดยรวบรวมข้อสอบและแบบฝึกหัดต่างๆ ในทุกสาขาวิชา

7. บทเรียน เป็นศูนย์รวมบทเรียนออนไลน์ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็น คลังความรู้ออนไลน์ของประเทศ

8. นวนิยาย ช่องทางที่เปิดโอกาสให้กับสมาชิกที่มีความชื่นชอบในนิยายหรือ วรรณกรรมต่างๆ แสดงจินตนาการและความสามารถทางด้านการเขียน

9. BLOG ช่องทางที่เปิดโอกาสให้กับสมาชิกสร้าง Blog ส่วนตัวของตนเอง เขียนหรือเล่าเรื่องต่างๆ เพื่อเผยแพร่ ความรู้ หรือนำเสนอสิ่งต่างๆ

10. Webboard พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง เยาวชน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนทั่วไป

11. ค่าย เป็นกิจกรรมทางด้านการศึกษา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน จึงได้จัดกิจกรรม และรวมเป็น สปอนเซอร์ให้กับกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายดาราศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ใสๆ ค่ายสานฝันการบิน และกิจกรรมสำหรับครอบครัว เป็นต้น

12. ประชาสัมพันธ์  รวบรวมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข่าวรับสมัคร ทุนการศึกษา กิจกรรมขององค์กรต่างๆ ตามหน้าบริการที่จัดไว้ 

รางวัล และความภูมิใจ ของวิชาการ ดอทคอม

1. เว็บไซต์ด้านการศึกษาที่มียอดผู้เข้าชมสูงที่สุด โดย ทรูฮิต NECTEC ปี 2007 (รางวัลล่าสุดที่ได้รับ)

2. เว็บไซต์ด้านการศึกษาที่มียอดผู้เข้าชมสูงที่สุด โดย ทรูฮิต NECTEC ปี 2005 และ ปี 2006

3. รางวัลเว็บไซต์สื่อวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2006

4. รางวัลเว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่น โดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ประจำปี 2004