Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
คือฮัก

ฮักคือหยัง? ฮักแหม่นหยังฟังไว้หัวใจกรองลองเบิ่งเหิงไปจั่งคิดพ้อขอแจงไว้เผื่อคึดเถิงฮักเบิ่งเหิงเริงรื่นคืนวันอั้นบ่อยู่ผู้ใด๋พ้อสิรู้แนวใจฮู้บอกเจ้าของ [เข้าชม 76] [โดย พินนา จันแก้ว]

คือฮัก

ฮักคือหยัง? [เข้าชม 73] [โดย พินนา จันแก้ว]

คือฮัก

ฮักคือหยัง? [เข้าชม 43] [โดย Pinna Junkeaw]

คือฮัก

ฮักคือหยัง? [เข้าชม 22] [โดย Pinna Junkeaw]

“กระทรวงพลังงาน” โชว์ศักยภาพ “กาแฟถ้ำสิงห์” ต้นแบบวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม

กระทรวงพลังงาน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร ประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ สร้างรายได้ให้จังหวัดปีละ 60 ล้านบาท พร้อมผลักดันสู่ต้นแบบวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม ... [เข้าชม 47] [โดย ๊Unatenok]

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยนำ ... [เข้าชม 149] [โดย sasipat ]

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา”

กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระ ... [เข้าชม 144] [โดย khom soon]

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา”

กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระ ... [เข้าชม 41] [โดย khom soon]

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา”

กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระ ... [เข้าชม 29] [โดย รัศมี แสนกล้า]

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา”

กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระ ... [เข้าชม 27] [โดย รัศมี แสนกล้า]

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา”

กรมการท่องเที่ยว เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระ ... [เข้าชม 29] [โดย รัศมี แสนกล้า]

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวดผลงานศิลปะเพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 5

ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริ ศาสตร์พระราชา” [เข้าชม 25] [โดย รัศมี แสนกล้า]

การแปลงโน้ตสากลกับดนตรีไทยที่สามารถเล่นร่วมกันได้

การแปลงโน้ตสากลเป็นดนตรีไทยและสากลที่สามารถเล่นร่วมกันได้ เสียงดนตรีไทยโน้ต ด ร ม ฟ ซ ล ท มีเสียงใกล้เคียงกับโน้ตสากล Bb C D Eb F G Ab ซึ่งโน้ตดังกล่าวอยู่ในบันไดเสียง Eb Major Scale ได้แก่ Eb F G ... [เข้าชม 177] [โดย อุเทน อินทโร]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้ศึกษา นางอัมพวรรณ เพียรธัญการ บทคัดย่อ ----------------------------------------------------------------------------- [เข้าชม 98] [โดย wan071019]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้ศึกษา นางอัมพวรรณ เพียรธัญการ บทคัดย่อ ----------------------------------------------------------------------------- [เข้าชม 29] [โดย wan071019]

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมนิทานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผู้ศึกษา นางอัมพวรรณ เพียรธัญการ บทคัดย่อ ----------------------------------------------------------------------------- [เข้าชม 23] [โดย wan071019]

บทคัดย่อ

บทคัดย่องานวิจัย [เข้าชม 84] [โดย นางจตุพร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่องานวิจัย [เข้าชม 80] [โดย นางจตุพร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่องานวิจัย [เข้าชม 52] [โดย นางจตุพร]

บทคัดย่อ

บทคัดย่องานวิจัย [เข้าชม 22] [โดย นางจตุพร]

นวัตกรรม ค.ศ.3

แบบฝึกเสริมทักษะด้านการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่มที่ 2 My Food and Drinks ... [เข้าชม 83] [โดย ครูติ๊ก]

นวัตกรรม ค.ศ.3

แบบฝึกเสริมทักษะด้านการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่มที่ 2 My Food and Drinks ... [เข้าชม 67] [โดย ครูติ๊ก]

นวัตกรรม ค.ศ.3

แบบฝึกเสริมทักษะด้านการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่มที่ 2 My Food and Drinks ... [เข้าชม 54] [โดย ครูติ๊ก]

นวัตกรรม ค.ศ.3

แบบฝึกเสริมทักษะด้านการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่มที่ 2 My Food and Drinks ... [เข้าชม 57] [โดย ครูติ๊ก]