ข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)

ประเภทวิชาชื่อชุดข้อสอบผู้เข้าชม
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 715698
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 610044
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 510502
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 28210
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 38733
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 47203
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 19666
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)ความหลากหลายทางชีวภาพ18452
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)ปฏิกิริยาเคมี13808
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต33130
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม39787
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)โครงสร้างอะตอม ธาตุ และสารประกอบ12666
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม17210
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)สนามของแรง14162
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)สารชีวโมเลกุล8674
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)ภูมิคุ้มกันของร่างกาย21626
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)ปรากฏการณ์คลื่น6270
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net) กัมมันตภาพรังสี และพลังงานนิวเคลียร์14678
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)พอลิเมอร์14457
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)กำเนิดระบบสุริยะ11673
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)ดาวฤกษ์15323
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)ธรณีประวัติ25744
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)ธรณีภาค10641
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)แรง และการเคลื่อนที่16085
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)เทคโนโลยีอวกาศ15659
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)เอกภพ11581
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)โลกและการเปลี่ยนแปลง15714
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)ข้อสอบเตรียมทหาร กองทัพบก (วิทยาศาสตร์) 254710303
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)ข้อสอบเตรียมทหาร กองทัพบก (วิทยาศาสตร์) 254829799
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)ข้อสอบเตรียมทหาร กองทัพเรือ (วิทยาศาสตร์) 254810997