บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด15715
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต127093
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 63787
พอลิเมอร์พอลิเมอร์204549
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม112382
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน34050
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์73687
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18077
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17596
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ53980
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน76569
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน39042
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน77109
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์11900
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์34528
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส79249
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส73202
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย21931
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14569
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส41738
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์28691
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม56631
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ57630
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล33080
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล25161
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล38800
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี55961
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี119986
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 65409
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย107822
สารละลายสารละลาย104313
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม95946
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23068
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี74201
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19311
มวลอะตอมมวลอะตอม129867
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน100657
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12847
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่75011
พันธะโลหะพันธะโลหะ41178
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์193236
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก112541
ตารางธาตุตารางธาตุ214737
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม189690