บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21440
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต151694
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 77573
พอลิเมอร์พอลิเมอร์250406
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม132787
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน40430
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์89708
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20359
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19251
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ64981
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน91336
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน46568
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน102601
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14155
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41806
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส100198
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส83228
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27983
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16926
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส48618
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์34693
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม73526
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ77495
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล42911
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30214
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล47822
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี64169
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี146194
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 82674
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย133570
สารละลายสารละลาย141804
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม114042
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26452
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี90176
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22792
มวลอะตอมมวลอะตอม171665
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน130414
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14029
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่96715
พันธะโลหะพันธะโลหะ51816
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์234723
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก134318
ตารางธาตุตารางธาตุ240824
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม238175