บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20930
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต147857
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 75430
พอลิเมอร์พอลิเมอร์243873
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม129756
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน39084
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์86995
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19914
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18976
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ62319
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน88314
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน45237
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน98148
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13708
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41133
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส98350
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส82118
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27323
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16648
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47520
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33476
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม67252
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ71730
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล39813
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล29108
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล45778
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี62488
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี141327
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 80185
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย126961
สารละลายสารละลาย133200
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม110768
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25934
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี86538
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22110
มวลอะตอมมวลอะตอม164042
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน122495
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13793
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่92482
พันธะโลหะพันธะโลหะ49583
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์223968
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก129047
ตารางธาตุตารางธาตุ233988
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม228225