บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด22174
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต156251
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 80927
พอลิเมอร์พอลิเมอร์262114
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม136220
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41807
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92787
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20868
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19598
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ67003
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน93661
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47396
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน105918
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14496
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์43387
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส104775
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส85283
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย29102
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17352
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส49957
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์36015
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม78090
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ82528
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44427
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30903
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล49152
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี65155
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี149360
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 85273
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย138942
สารละลายสารละลาย148441
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม117234
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26850
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี95213
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23231
มวลอะตอมมวลอะตอม177231
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน136077
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14233
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่100513
พันธะโลหะพันธะโลหะ54844
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์254522
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก141593
ตารางธาตุตารางธาตุ245006
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม244224