บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด18686
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต141978
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 72293
พอลิเมอร์พอลิเมอร์232937
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม124729
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน37590
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์83632
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19250
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18453
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ59750
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน84016
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน42494
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน89231
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12790
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์38687
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส93375
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส79737
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย25384
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15985
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส45883
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32255
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม64778
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ68536
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล37667
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27934
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล43783
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59834
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี131827
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 73915
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย120409
สารละลายสารละลาย124342
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม106089
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ24850
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี82382
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20794
มวลอะตอมมวลอะตอม150894
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน114238
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13453
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่86861
พันธะโลหะพันธะโลหะ47065
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์214348
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก124050
ตารางธาตุตารางธาตุ226990
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม210406