บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด16807
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต132718
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 65754
พอลิเมอร์พอลิเมอร์212462
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม115920
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน35059
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์76983
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18434
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17889
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ55860
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน79085
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน40336
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน82556
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12232
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์35755
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส84475
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส75883
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย23026
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15020
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส43247
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์29961
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม58449
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ60335
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล34422
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล25931
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล40177
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี57482
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี125271
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 68965
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย111715
สารละลายสารละลาย110768
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม98985
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23605
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี76893
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19756
มวลอะตอมมวลอะตอม139364
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน105182
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13067
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่79775
พันธะโลหะพันธะโลหะ43088
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์201441
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก117183
ตารางธาตุตารางธาตุ219821
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม199641