บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก79314
ลิพิดลิพิด103370
โปรตีนโปรตีน91183
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์122105
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 68003
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31710
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 48407
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21910
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27350
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28670
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง38789
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์27201
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์33673
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8765
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26414
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ146160
ฟีโรโมนฟีโรโมน9494
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18260
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5069
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618303
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510036
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4212745
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.319446
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.246427
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115716
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์58998
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.425562
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 33280
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.317889
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร29198
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 73491
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 25571
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 60450
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต43406
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.223650
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 41674
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม19910
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 127020
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA84890
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม37170
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)53809
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม32465
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 201669
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)52437
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม41810
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA32315
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA32585
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.345169
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2120107
โครโมโซมโครโมโซม21874