บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก90978
ลิพิดลิพิด119498
โปรตีนโปรตีน102867
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์143289
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 79223
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32951
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 59058
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22652
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28493
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30464
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง41357
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30831
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37170
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9458
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27973
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ167825
ฟีโรโมนฟีโรโมน10558
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20403
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5905
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620009
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511117
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4229043
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322732
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253370
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117101
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์67982
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429912
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37169
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320042
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35912
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 85546
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28427
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 74812
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต50053
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.230161
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 47211
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21807
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 158511
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA93707
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม43862
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)61164
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม37136
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 213678
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)59100
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม45016
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA36596
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA37839
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.349916
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2140941
โครโมโซมโครโมโซม23541