บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก97392
ลิพิดลิพิด125744
โปรตีนโปรตีน107268
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์147246
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 82330
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33546
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 65305
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด23010
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29231
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31805
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42828
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32707
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38933
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9802
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28704
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ184069
ฟีโรโมนฟีโรโมน11154
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21352
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6448
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620608
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511533
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4232720
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323576
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.254515
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117423
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์74476
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.431006
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 40511
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320624
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร40472
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 89176
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 29167
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 80057
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต54855
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.232941
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 52012
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม23861
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 168505
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA102298
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม48623
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)66948
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม40281
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 218996
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)65190
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม47549
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA38548
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA42722
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.351425
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2147054
โครโมโซมโครโมโซม24670