บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก87198
ลิพิดลิพิด114244
โปรตีนโปรตีน99466
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์135779
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 75611
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32463
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 54605
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22322
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28031
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29691
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40312
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์29609
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36064
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9163
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27314
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ160132
ฟีโรโมนฟีโรโมน10119
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19652
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5535
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619446
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510770
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4225724
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321600
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251420
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116595
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์65335
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.428785
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36176
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319493
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร33644
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 82412
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 27704
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 70845
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต47594
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.228024
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 45620
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21107
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 150408
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA91258
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม41729
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)58732
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม35715
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 209778
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)57192
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม43945
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35407
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36129
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348080
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2136549
โครโมโซมโครโมโซม22885