บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก81708
ลิพิดลิพิด107147
โปรตีนโปรตีน93888
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์125876
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 70461
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31914
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 50160
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22055
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27584
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28956
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39288
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์27935
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์34477
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8910
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26710
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ151861
ฟีโรโมนฟีโรโมน9689
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18691
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5239
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618627
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510245
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4216530
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.320357
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.249013
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116097
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์61432
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.426164
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 34338
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318177
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร30991
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 75388
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26051
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 62703
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต44898
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.224597
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 43226
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20283
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 131891
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA87259
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม39038
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)55570
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม33825
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 204338
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)54480
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม42549
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA33459
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA33864
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.346307
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2122754
โครโมโซมโครโมโซม22269