บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก94395
ลิพิดลิพิด122122
โปรตีนโปรตีน104732
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์145134
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 80958
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33237
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 62439
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22815
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28917
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31326
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42301
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์31442
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37704
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9581
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28232
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ173402
ฟีโรโมนฟีโรโมน10737
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20753
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6062
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620286
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511362
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4231395
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323200
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253943
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117254
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์69605
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.430222
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37794
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320241
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร36886
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 86840
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28755
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 76948
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต51643
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.231258
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 48673
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม22534
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 162468
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA96623
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม45380
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)63256
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม38266
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 217165
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)61815
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม46448
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA37757
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA40613
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.350807
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2142849
โครโมโซมโครโมโซม24160