บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)27974
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)77899
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9110
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15069
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ67615
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ46853
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32332
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์52751
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์95691
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์36300
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์68909
กาแล็กซี่กาแล็กซี่39388
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ94443
เอกภพเอกภพ23660
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน78181
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์44633
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา42516
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค113096
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10513
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา87815
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก48796
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี22968
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ27004
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8607
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22302
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13510
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A20062
พันธะเคมีพันธะเคมี9984
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน28919
ตารางธาตุตารางธาตุ24170
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม38860
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี62257
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน103079
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21395
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16171
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์51142
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์20740
พลาสติกพลาสติก28021
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์26154
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์25451
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน44751
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน33949
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13689
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม100916
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23070
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18082
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ230430
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต58102
โปรตีนโปรตีน49193
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน128187