เซลล์มหัศจรรย์แห่งชีวิต

ชื่อโครงการ เซลล์มหัศจรรย์แห่งชีวิต
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1. นายก้องวิชัย แสงอรุณ , 2. นายธีรชัย กุศลสร้าง , 3. นายปิยวัติ แก้วโชติ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กิตติโชติ แซ่โง้ว
สถาบันการศึกษา โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ชีววิทยา
บทคัดย่อ โปรแกรมนี้ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับบุคลคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับเซลล์มหัศจรรย์แห่งชีวิตความรู้จากสื่อการเรียนการสอนนี้มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เรา มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปประยุคต์ใช้หรือเป็นความรู้ โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้มีการจัดเรียงรูปแบบของโปรแกรมต่างๆ อย่างเป็น Step เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และจดจำซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในการนำเสนอผลงานได้ This program has developed to upward new for is mass learning media gives with cover general that take an interest about wonderful life cell , the knowledge from instructional this media , be valuable in the sense of differ , ++ , we emphasize to develop the knowledge of the education gives with general person , which , there is the necessity must use these data , for induce the age uses or , be the knowledge , by consider the Technology of the computer which has the development progress to go up quickly , and have format arrangement of all program , bely , Step , for , easy build [ wasp ] learning and remember which , can apply in the every day life and for is the instructional media in the lead can present the works ,
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1