ภารกิจลับสลับเรียง X-Mission : Sort

ชื่อโครงการ ภารกิจลับสลับเรียง X-Mission : Sort
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายนัฐพล ทวีทรัพย์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผอ.รัตนา มุ่ยเรืองศรี , ผช.ผอ.กานต์หทัย อู๋ทรัพย์
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม ( สมุทรคุณากร )
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ ภารกิจลับสลับเรียง เป็นสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ เรียนแบบออฟไลน์ได้ ซึ่งได้มีการจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามเนื้อหาที่สนใจได้ ภารกิจลับสลับเรียง เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียงลำดับในวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายทั้ง ภาพเคลื่อนไหว , ไฟล์เอกสาร และ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ภารกิจลับสลับเรียง ใช้โปรแกรม Macromedia Flash MX 2004 ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทั้งการสร้างภาพเคลื่อนไหวและการเขียนคำสั่งควบคุมโดยใช้ภาษา ActionScript , PhotoShop CS สำหรับการตกแต่งรูปภาพประกอบ และ Sony Acid pro 6.0 สำหรับบันทึกและตัดต่อเสียงประกอบ X-Mission : Sort is CAI about data sorting that students can learn online and offline. X-Mission : Sort has 3 Part . Part 1 is animation , Part 2 is simulation , Part 3 is interactive question. X-Mission : Sort is developed by Macromedia Flash MX 2004 , PhotoShop CS and Sony Acid pro 6.0
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2