กระดานอัจฉริยะ(SmartBoard)

ชื่อโครงการ กระดานอัจฉริยะ(SmartBoard)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นาย อรรถบูรพ์ สานุตร์ , นาย นายจุฬากร อริธชาติ , นาย สรรพสิทธิ พงศทัต
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ โครงการนี้ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยในวิชาฟิสิกส์ โดยกลุ่มผู้จัดทำมีแนวคิดที่ว่า ภาพเคลื่อนไหวและกราฟจะช่วยให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเข้าใจวิชาฟิสิกส์ และ เกิดความสนใจในวิชาฟิสิกส์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมนี้ยัง ส่งเสริมการเรียนรู้และความรู้ทางด้านฟิสิกส์ในเด็กชั้นประถมศึกษา เด็กจะได้รับความรู้ทางด้านฟิสิกส์เบื้องต้นผ่านการวาดภาพ และ ภาพเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆ การทำงานของโปรแกรมคือ โปรแกรม Smart board จะทำการจดจำภาพที่นักเรียนได้วาดในโปรแกรมโดยอิสระ เมื่อนักเรียนได้กดปุ่มแสดงภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมจะทำการคำนวณ แรง และ ทิศทาง ของวัตถุในภาพ และ แสดงออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหว และกราฟ ของวัตถุต่างๆ ตามกฎฟิสิกส์ Smart Board was created to enhance Physics education in Thailand. We think that motions of objects and graphs of object motions can help high school students to understand Physics and have good attitude toward Physics. Moreover, this program increases Physics knowledge in an elementary school. Elementary student will gain basic Physics from drawing and motion of objects. Process of Smart board, this program will recognize a free hand drawing picture drawn by student in its drawing frame, and after a student press a play button, program will simulate motions and graphs which respect to the law of motions by calculating force and vectors of objects in the picture.
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3

ไฟล์ที่ 4

ไฟล์ที่ 5