เกมเทียร่า ตำนานดาบแห่งอัคนี Tierra the Fantasys Sword

ชื่อโครงการ เกมเทียร่า ตำนานดาบแห่งอัคนี Tierra the Fantasys Sword
ชื่อผู้ทำโครงงาน 1 นายฐิติวิทย์ ชื่นวัฒนา , 2 นายนที ทวีโรจน์สุพล
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
สถาบันการศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ เกมต่อสู้นั้นจะเป็นการที่ให้ผู้เล่นเลือกตัวละครมาต่อสู้กับตัวละครฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดยฝ่ายคอมพิวเตอร์จะมีการกำหนดรูปแบบของการออกท่าไว้เป็นแบบแผนอยู่แล้ว โครงงานนี้ จึงได้ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทต่อสู้โดยมีการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหนึ่งของกระบวนการทำเหมืองข้อมูลมาจดจำ และวิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นเกมของผู้เล่น โดยคาดหวังว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถพัฒนาตนเองขึ้นจากการได้เรียนรู้ จดจำ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากพฤติกรรมต่างๆ ของฝ่ายตรงข้าม เช่น การออกท่าทางต่างๆ ของฝ่ายผู้เล่น จนความสามารถของคอมพิวเตอร์นั้นเทียบเท่าได้กับผู้เล่นในระดับสูงคนหนึ่ง ซึ่งอาจจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเอาชนะผู้เล่นได้ In fighting games, player will fight with other character that controlled by computer. The character usually fight by using the defined pattern. So we design a fighting game that uses the data mining algorithm for learning and analyzing behavior of the player. We hope that computer will improve from learning and analyzing the behavior and finally computer can beat player.
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2

ไฟล์ที่ 3

ไฟล์ที่ 4

ไฟล์ที่ 5