เกมสมเด็จพระนเรศวร

ชื่อโครงการ เกมสมเด็จพระนเรศวร
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวฐิติมา สันทนะ
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เอมมิกา วชิระวินท์
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ด้วยมัลติมีเดีย จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการเรื่องเกมสมเด็จพระนเรศวร เป็นการนำประวัติศาสตร์ของชาติไทย เรื่องราวของวีระบุรุษของไทยในอดีตมาให้เยาวชนมาศึกษา และเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เยาวชนหันมาสนใจที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติมากขึ้น โดยใช้เกมที่สร้างด้วย Macromedia Flash 8 เป็นสื่อในการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชาติ computer game stump development with the mixed media , invent for present the project about [ story ] His majesty Naresuan game , be history National Thai lead , a story of Veera of Thailand man in the past comes to give the youth comes to study , and one that make youth way will turn to take an interest to learn National history more and more , by use the game that build with , Macromedia Flash 8 , be mass media in the revelation spreads National history ,
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1