ระบบจัดการรายรับรายจ่ายบนมือถือ (MoneyManagementOnMobile)

ชื่อโครงการ ระบบจัดการรายรับรายจ่ายบนมือถือ (MoneyManagementOnMobile)
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง และ นายเสกสันต์ สาลีทอง
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
บทคัดย่อ เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ทำให้คนส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านการเงิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลาย ๆสาเหตุ เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น หางานยากขึ้น เป็นต้น ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยพื้นฐานก็คือ ใช้จ่ายเท่าที่มีความจำเป็น ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบจัดการรายรับ-รายจ่าย เพื่อสร้างระบบที่เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการจัดการรายรับ-รายจ่ายที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ลักษณะการใช้งาน คือ ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการ แล้วระบุจำนวนเงิน วัน/เดือน/ปี และหน่วยเงินที่ต้องการ จากนั้นบันทึกข้อมูล สำหรับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมคำนวณในเรื่องของ รายรับ - รายจ่าย ประจำวันของคนเรา ซึ่งทำให้เราสามารถรู้ว่าในแต่ละวันหรือแต่ละเดือน ของเรานั้นมีการใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง ช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า คำนวณภาษีรายได้ต่อปีและสามารถรายงานสรุปยอดรายรับ-รายจ่ายและยอดคงเหลือ ในแต่ละปี ในรูปของกราฟเส้นได้ด้วย
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2