เสียงสวรรค์

ชื่อโครงการ เสียงสวรรค์
ชื่อผู้ทำโครงงาน นาย พงศ์ศิริ ทองมั่น ,นาย บุญเลิศ จันทร์เพ็ญ ,นาย เฉลิมพล สุขใหญ่
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ครูไพวรรณ เอี่ยมสะอาด
สถาบันการศึกษา โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม อำเภอ บ้านนา จังหวัดนครนายก
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา อื่นๆ
บทคัดย่อ กิจกรรมหน้าเสาธงเป็นกิจกรรมที่ให้บุคลากรของโรงเรียนได้แสดงความเคารพชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นการฝึกระเบียบ วินัย ให้นักเรียนเป็นคนตรงต่อเวลา แต่เนื่องจากโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคมมีกิจกรรมให้นักเรียนต้องทำก่อนกิจกรรมหน้าเสาธง เช่น การทำความสะอาดห้องเรียน พื้นที่โดยรอบโรงเรียน ซึ่งนักเรียนต้องกระจายอยู่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทำให้การเข้าแถวไม่พร้อมเพรียงกัน การร้องเพลงไม่ถูกต้องตามต้นฉบับ การสวดมนต์ และการแผ่เมตตาเร็วมากไม่ชัดเจน ทำให้กิจกรรมหน้าเสาธงไม่ก่อให้เกิดการสร้างระเบียบวินัยและการซาบซึ้งในคุณความดี ดังนั้นโครงงานเสียงสวรรค์จึงนำเสนอการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงที่มุ่งให้บุคลากรของโรงเรียนตระหนักเรื่องการตรงต่อเวลา ระเบียบ วินัย เกิดสมาธิ และคุณงามความดี โดยโครงงานนี้ใช้โปรแกรม Microsoft Windows Logo มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยเขียนคำสั่งเป็นภาษา Logo ในการควบคุมเครื่องเล่น ซีดี ให้เปิดเพลงชาติไทย ขณะเดียวกันใช้คำสั่งให้มอเตอร์เกียร์ทำงานเพื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ณ เวลา 8.00 น. ซึ่งใช้เวลาประมาณ 43 วินาที และตามด้วยบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย บทสวดแผ่เมตตา และเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน Lekhadhammakitvitdhayakhom School has an activities for a flagstaff to code of conduct and punctual person . But They don’t home the signal warning , In complete to sing the national anthem , to pray and to matte Chanting . So that the activities isn‘t complete . There fore as the Project of heaven present to body in Lekhadhammakitvitdhayakhom School of canons binding the Buddhist priesthood ; regimen, rules , discipline . This project is use the Microsoft Windows Logo program and Electrical equipment to control the CD to play national anthem and order to the motor –gear to lift the Thai flag at 08.00am for 43 seconds and to pray , metha chanting and the King 80 year song (The King 80 year song)
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1

ไฟล์ที่ 2