ศาสตราจารย์ ซูสึมุ นากามูระ (Prof.Susumu Nakamura) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาตินากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วยนักศึกษาไทยที่กลับจากฝึกงานในญี่ปุ่น ให้การต้อนรับ ในโอกาสมาเยือนและประชุมความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนปี 2560 เพื่อเปิดโลกทัศน์แก่เยาวชนไทย–ญี่ปุ่น สร้างเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ทักษะประสบการณ์และวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างสรรค์มิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทย-ญี่ปุ่น