นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันให้ผู้เรียนนำไปใช้แก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง รวมทั้งพัฒนากระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ สสวท. ได้จัดทำหนังสือชุดสะเต็มศึกษา ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นสะเต็ม (33 บาท)คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 (46 บาท) เอกสารกิจกรรมสะเต็มระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3 (33 บาท)คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (75 บาท) เอกสารกิจกรรมสะเต็มระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 (38 บาท)คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (48 บาท) เอกสารกิจกรรมสะเต็มระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 (37 บาท)คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (59 บาท) เอกสารกิจกรรมสะเต็มระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 (46 บาท)ซึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา หรือทั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ http://www.suksapanpanit.com นอกจากนั้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือชุดดังกล่าว รวมทั้งสื่อและกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้ฟรี ที่เว็บไซต์สะเต็มศึกษาประเทศไทย สสวท. http://www.stemedthailand.org/