สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัด "การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Science, Mathematics and Technology Education Conference 2016 (ISMTEC 2016)” ในหัวข้อสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมกำลังคนในอนาคต (STEM Education : Preparing a Workforce for the Future) ในภาพเป็นกิจกรรม การสอนสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์ทัมเบิ้ลวิง “Teaching Integrative STEM Through Tumble wing!” โดย Scott Bartholomew จาก Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้