ผลงาน Stem

ชื่อผลงาน แผ่นพับ ประกอบกิจกรรมสะเต็ม (STEM)
ชื่อเจ้าของผลงาน นายก้องภพ อิสิชัยกุล, นายอลงกรณ์ ดอกไม้คลี่, นายปฏิฎาณ สุขเกตุ, นายปริญญา สาหับ, นายชวนนท์ วงค์กอ, นายภูวิศ สงค์ประสิทธิ์
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง ฝักบัวอาบน้ำอัตโนมัติ (Eco Shower)
บทคัดย่อ

    ปัจจุบัน มนุษย์กำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรน้ำเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กำลังอยู่ภาวะวิกฤติ ซึ่งการขาดแคลนน้ำเกิดจากหลายสาเหตุพฤติกรรม การใช้น้ำฟุ่มเฟือยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการขาดแคลนน้ำ เช่น พฤติกรรมการอาบน้ำแล้วไม่ปิดระหว่างถูสบู่รือสระผม

     จากสาเหตุดังกล่าว เราจึงได้ทำการประดิษฐ์ฝักบัวอาบน้ำอัตโนมัติซึ่งเป็นฝักบัวที่มีระบบเซ็นเซอร์ ถ้ามีคนอยู่ในตำแหน่งของฝักบัวน้ำก็จะไหล โดยอาศัยระบบไฟฟ้าในการทำงานประกอบไปด้วยระบบเซ็นเซอร์และวาว์ลไฟฟ้า

ผู้จัดทำ ครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา
วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำผลงาน 2015-07-20
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ผลงาน 2015-08-03
ไฟล์แนบ ดูไฟล์